Všeobecné obchodní podmínky

společnosti HYDRAULICS s.r.o., Slopné 201, 763 23 Slopné, IČO: 18757537, DIČ: CZ18757537, zapsané v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1246 (dále jen dodavatel nebo prodávající).

Článek 1

Základní ustanovení (Obecné podmínky prodeje)

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy vůči obchodnímu partnerovi, který je považován za podnikatele (dále jako odběratel nebo kupující) neplatí pro spotřebitele a pro osoby, které nenakupují v obchodním styku mezi podnikateli. Jsou závazné při prodeji veškerého zboží a služeb prodávajícím kupujícímu. 

Všeobecné nákupní podmínky odběratele odporující nebo odlišné od těchto Všeobecných obchodních podmínek HYDRAULICS s.r.o. neakceptujeme.

Článek 2

Objednávka

Objednávky jsou přijímány e-mailem nebo poštou. Dílčí objednávky stálých zákazníků s celoroční objednávkou mohou být přijímány i telefonicky.

Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

 • přesné označení kupujícího (obchodní jméno firmy)
 • IČ, DIČ kupujícího
 • jednoznačnou identifikaci zboží
 • množství objednaného zboží včetně MJ
 • adresu – sídlo kupujícího (pokud se liší fakturační adresa kupujícího od jeho sídla, je nutno uvést obě adresy)
 • kontaktní osobu příjemce zboží (kupujícího), telefon, e-mail
 • přepravní podmínky
 • podpis oprávněné osoby kupujícího a razítko

Písemná objednávka zaslaná prodávajícímu je právně závazná. Odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu vzniká smluvní vztah a kupující potvrzuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Od okamžiku odeslání potvrzené objednávky prodávajícím začíná běžet doba pro vyřízení objednávky. Zboží bude kupujícímu dodáno v dohodnutých termínech podle potvrzené objednávky. Expedice zboží může proběhnout až v okamžiku, kdy prodávající obdrží kupujícím schválené a podepsané potvrzení objednávky. Tato podmínka platí v případech, kdy hodnota objednávky přesáhne 20.000 Kč bez DPH. Doobjednání zboží k již stávající objednávce je možno, pouze pokud není zakázka již uzavřena. Jinak je nutné vystavit objednávku novou.

Před první dodávkou u smluvních partnerů vyžaduje prodávající:

 • kopii osvědčení o registraci k DPH (u plátců DPH)
 • souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami

Článek 3

Cenové podmínky

Cena zboží se sjednává jako smluvní. Cenou se rozumí cena bez daně z přidané hodnoty (ze skladu prodávajícího EXW podle INCONTERMS 2010).

K ceně bez daně z přidané hodnoty je účtována platná sazba daně z přidané hodnoty k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.

Článek 4

Platební podmínky, smluvní pokuta

Za dodávku zboží dle objednávky kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Kupní cenu za dodávku zboží dle objednávky je možno uhradit:

 • předem na základě zálohové faktury
 • hotově / platební kartou / na dobírku
 • bezhotovostně - převodním příkazem (platí pouze u registrovaných zákazníků prodávajícího, přičemž výše otevřených pohledávek kupujícího nesmí převyšovat smluvenou hranici a nesmí být evidovány pohledávky po splatnosti).

Při bezhotovostním placení prostřednictvím banky je závazek kupujícího splněn včas, jestliže bude nejpozději v den splatnosti připsána příslušná částka na účet prodávajícího u jeho banky. Při opožděné úhradě faktury může být kupujícímu vyúčtována smluvní pokuta ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení a úrok z prodlení v zákonné výši.

U nových zákazníků prodávající vyžaduje pouze platbu v hotovosti nebo formou zálohové faktury.

Článek 5

Slevy

Smluvním zákazníkům je možno poskytnout slevy z kupní ceny. Ostatním zákazníkům mohou být poskytovány tzv. množstevní slevy.

Článek 6

Dodací podmínky a doprava

Dodací lhůta se úměrně prodlužuje, pokud kupující změní objednávku nebo je v prodlení se svými závazky.

Zboží je možno dodat prostřednictvím smluvní přepravní služby nebo poštou.

Dodáním zboží se pro účely VOP rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník.

Článek 7

Místo plnění dodávky a převzetí zboží

Pro předání zboží je místem plnění sklad prodávajícího. Předávací povinnost prodávajícího je splněna předáním zboží kupujícímu, veřejnému přepravci nebo podáním na poště. Pokud při převzetí od přepravce kupující zjistí, že dodávka je poškozena a mohlo dojít k újmě na kvalitě zboží, je povinen podrobně sepsat závadu na přejímací protokol přepravce a poté o zjištěných závadách neprodleně písemně informovat prodávajícího. Zjištěné nedostatky v dokladech nebo počtech zboží, které je možné zjistit až po převzetí zboží od dopravce (chybějící zboží, zboží navíc, záměna zboží, nesprávné ceny atd.), je nutné bez prodlení oznámit prodávajícímu, avšak nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí dodávky. Po uplynutí této lhůty prodávající za tyto zjištěné vady v dodávce neodpovídá.

Nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na předmětu koupě přechází na kupujícího v době, kdy prodávající předá zboží kupujícímu nebo přepravci.

Odběratel je povinen odebrat objednané zboží do 5 pracovních dnů po vyzvání dodavatelem. V případě nedodržení
lhůty odběratelem je dodavatel oprávněn odeslat zboží odběrateli na jeho náklady jakýmkoliv vhodným způsobem na
adresu sídla nebo provozovny odběratele nebo uskladnit neodebrané zboží, přičemž v tomto případě může být
odběrateli účtováno skladné ve výši 0,5 % z ceny uskladněného zboží za každý kalendářní den jeho uskladnění. Po
uplynutí 6 měsíců od marného vyzvání k odběru je dodavatel oprávněn výrobek/zboží prodat třetí osobě.

Článek 8

Reklamace, záruční a pozáruční servis

Reklamaci je třeba uplatnit protokolem o vadách odeslaném prodávajícímu nejpozději do 5 dnů od převzetí dodávky, jedná-li se o vady v množství nebo kvalitě. V protokolu o vadách odběratel uvede určení předmětu reklamace a nároku, který uplatňuje s případnými alternativními způsoby vyřízení.

Záruka na výrobky, pokud není stanoveno jinak, je 12 měsíců od data prodeje. Zákazník má právo na bezplatný záruční servis a úplatný pozáruční servis.

Na výrobky se vydává Průvodní list a Osvědčení o kvalitě výrobku. 

Článek 9

Řešení sporů

Kupující registrovaný k dani v jiném členském státě, který pořídí zboží od prodávajícího formou osvobození při dodání zboží do jiného členského státu má za povinnost:

 • přepravit toto zboží, po převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník, do členského státu kupujícího a
 • nejpozději do 10 kalendářních dnů od jeho pořízení následně zaslat prodávajícímu informaci potvrzující skladování zboží v členském státě kupujícího.

Kupující tímto bere na vědomí, že porušením těchto povinností z jeho strany se tento stává osobou povinnou přiznat
daň ve státě prodávajícího ve smyslu ustanovení § 108, odstavce 4, písmena g, bod 1+2). Případnou škodu vyplývající
z porušení výše uvedených povinností v podobě daně, penále či úroku z prodlení se kupující zavazuje plně uhradit
prodávajícímu.

Strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc. Výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie") jakožto fyzickou osobu, aby svým jménem dle svého uvážení vybral pro RŘ rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případným vybraným rozhodcem zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle výše uvedeného je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, bez ústního jednání, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní, technické a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany sjednaly, že o případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení. Strany se dohodly na RŘ ve formě on-line, kdy je řízení vedeno v prostředí sítí elektronických komunikací; žaloba včetně příloh se podává elektronicky na podatelně na portálu www.e-arbiter.cz. Strany pověřily rozhodce, aby vytvořil na portálu e-arbiter pro daný spor zabezpečené unikátní soudní fórum s elektronickým spisem ("SF"). Místem uložení SF a konání RŘ je Brno. Přístupové údaje do SF rozhodce stranám doručí elektronicky na e-mailové adresy nebo provozovatelem poštovních služeb; přitom se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování, uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz. Strany sjednaly, že po vytvoření SF je podání možno platně činit a důkazy předkládat pouze elektronicky vložením do SF, podání, výzvy a rozhodnutí se považují za doručené okamžikem jejich vyvěšení na SF a úkony účastníků a rozhodce s výjimkou rozhodčího nálezu nemusí být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem. Strany výslovně zmocňují rozhodce, aby dle své úvahy rozhodl o tom, že on-line RŘ převede do písemné formy. 

Článek 10

Platnost VOP

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2019 do vydání nových Všeobecných obchodních podmínek. Aktuální Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího www.hydraulics.cz.

Ing. Daneš Janík v. r.

jednatel firmy

Ve Slopném dne 25.10.2019