Všeobecné obchodní podmínky

společnosti HYDRAULICS s.r.o., Slopné 201, 763 23 Slopné, IČO: 18757537, DIČ: CZ18757537, zapsané v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1246 (dále jen dodavatel).

Preambule

Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy vůči obchodnímu partnerovi, který je považován za podnikatele (dále jako odběratel), neplatí pro spotřebitele a pro osoby, které nenakupují v obchodním styku mezi podnikateli. Tyto VOP jsou závazné při prodeji veškerého zboží a služeb dodavatele odběrateli.

Jiné VOP (např. VOP odběratele) odporující nebo odlišné od níže uvedeného znění HYDRAULICS s.r.o. neakceptuje.


Článek I.

Poptávka a nabídka

 • Poptávky jsou přijímány e-mailem, poštou nebo telefonicky.
 • Na základě poptávky vyhotoví dodavatel Nabídku, kterou adresuje odběrateli.
 • Takto učiněnou Nabídku může odběratel akceptovat formou závazné Objednávky nebo potvrzené Nabídky.
 • Jakákoli změna v Nabídce ze strany odběratele se považuje za novou Poptávku a postupuje se, jak výše uvedeno.

Článek II.

Objednávka/potvrzená Nabídka

 • Objednávky nebo potvrzené Nabídky jsou přijímány e-mailem na adresu uvedenou v Nabídce nebo poštou.
 • Objednávka nebo potvrzení Nabídky musí být uskutečněno nejpozději do 5-ti (pěti) pracovních dnů od učinění Nabídky ze strany dodavatele. Není-li uskutečněna v této lhůtě, má se za to, že byla odvolána.
 • Objednávka nebo potvrzení Nabídky musí obsahovat tyto základní náležitosti:
  • přesné označení odběratele (obchodní jméno firmy)
  • IČ, DIČ odběratele
  • jednoznačnou identifikaci zboží
  • množství objednaného zboží včetně MJ
  • adresu – sídlo odběratele (pokud se liší fakturační adresa odběratele od jeho sídla, je nutno uvést obě adresy)
  • kontaktní osobu příjemce zboží (za odběratele), telefon, e-mail
  • přepravní podmínky
  • podpis oprávněné osoby odběratele a razítko
  • termín plnění
  • cenu a platební podmínky
 • Objednávka doručená dodavateli je právně závazná. Právně závazné je také potvrzení Nabídky.
 • Doručením Objednávky nebo potvrzené Nabídky dodavateli vzniká smluvní vztah a odběratel potvrzuje souhlas s těmito VOP.

Článek III.

Cenové podmínky

 • Cena zboží se sjednává jako smluvní. Cenou se rozumí cena bez daně z přidané hodnoty.
 • K ceně bez daně z přidané hodnoty je účtována platná sazba daně z přidané hodnoty k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen.

Článek IV.

Platební podmínky, smluvní pokuta

 • Kupní cenu dle Objednávky je možno uhradit:
  • předem na základě zálohové faktury
  • hotově / platební kartou / převodem/ na dobírku
 • Při bezhotovostním placení prostřednictvím banky je závazek odběratele splněn včas, jestliže bude nejpozději v den splatnosti připsána příslušná částka na účet dodavatele u jeho banky.
 • Při opožděné úhradě faktury může být odběrateli účtována smluvní pokuta ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení a dále úrok z prodlení v zákonné výši.
 • Odběratel registrovaný k dani v jiném členském státě EU, který pořídí zboží od dodavatele formou osvobození při dodání zboží do jiného členského státu EU má za povinnost:
  • přepravit toto zboží a po převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník, do členského státu odběratele, a dále
  • nejpozději do 10 kalendářních dnů od jeho pořízení následně zaslat dodavateli informaci potvrzující skladování zboží v členském státě odběratele.
 • Odběratel tímto bere na vědomí, že porušením těchto povinností z jeho strany se tento stává osobou povinnou přiznat daň ve státě dodavatele ve smyslu ustanovení § 108, odstavce 4, písmena h, bod 1, 2 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Případnou škodu vyplývající z porušení výše uvedených povinností v podobě daně, penále či úroku z prodlení se odběratel zavazuje plně uhradit dodavateli, se splatností 15 dnů od výzvy.

Článek V.

Dodací podmínky a doprava

 • Dodací lhůta se úměrně prodlužuje, pokud bude dohodnuta změna Objednávky nebo odběratel bude v prodlení s jakýmkoli svými závazky ve vztahu k odběrateli.
 • Zboží je možno dodat prostřednictvím smluvní přepravní služby nebo poštou.

Článek VI.

Místo plnění dodávky a převzetí zboží

 • Není-li dohodnuto jinak, je místem předání zboží sklad dodavatele.
 • Předávací povinnost dodavatele je splněna předáním zboží odběrateli, přepravci nebo podáním na poště (dále jen „přepravce“). Tímto okamžikem také přechází na odběratele nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na zboží.
 • Pokud při převzetí od přepravce či po dodání od pošty odběratel zjistí, že zboží (vč. obalů) je poškozeno, je povinen podrobně sepsat závadu na přejímací protokol přepravce a poté o zjištěných vadách neprodleně písemně informovat dodavatele.
 • Zjištěné nedostatky v dokladech nebo počtech zboží, které je možné zjistit až po převzetí zboží od dopravce (chybějící zboží, zboží navíc, záměna zboží atd.), je nutné bez prodlení oznámit dodavateli, avšak nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí zboží. Po uplynutí této lhůty dodavatel za tyto zjištěné vady neodpovídá.
 • Odběratel je povinen odebrat objednané zboží do 5 pracovních dnů po vyzvání dodavatelem. V případě nedodržení lhůty odběratelem je dodavatel oprávněn, a to dle libosti:
  • odeslat zboží odběrateli na jeho náklady jakýmkoliv vhodným způsobem na adresu sídla nebo provozovny odběratele a/nebo,
  • uskladnit neodebrané zboží, přičemž v tomto případě může být odběrateli účtováno skladné ve výši 0,5 % z ceny uskladněného zboží za každý kalendářní den jeho uskladnění, a/nebo
  • po uplynutí 2 měsíců od marného vyzvání k odběru je dodavatel oprávněn se zbožím naložit dle libosti, neboť se má za to, že se jedná o věci opuštěné, což ale nevylučuje ostatní nároky dle tohoto bodu (tj. náklady za odeslání, skladné).

Článek VII.

Reklamace, záruční a pozáruční servis

 • Reklamaci je třeba uplatnit protokolem o vadách odeslaném dodavateli do 5 dnů od převzetí zboží.
 • V protokolu o vadách odběratel uvede určení předmětu reklamace a nároku, který uplatňuje s případnými alternativními způsoby vyřízení.
 • Záruka za zboží, pokud není stanoveno jinak, je 12 měsíců od předání zboží.
 • Na výrobky se vydává Průvodní list a Osvědčení o kvalitě výrobku.

Článek VIII.

Řešení sporů, jurisdikce

 • Smluvní strany se výslovně dohodly, že se ustanovení této Smlouvy řídí výhradně právem České republiky.
 • Pro případný spor vzniklý z této smlouvy se sjednává dle ust. § 85 zákona č. 91/2012 Sb., Zákon o mezinárodním právu soukromém, pravomoc českých soudů.
 • Věcně a místně příslušným je Okresní soud ve Zlíně, jsou-li dle českého právního řádu věcně příslušné okresní soudy, a Krajský soud v Brně, jsou-li dle českého právního řádu věcně příslušné krajské soudy.

Článek IX.

Platnost VOP

 • Tyto VOP jsou platné od 2.5.2023.
 • Aktuální Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách dodavatele www.hydraulics.cz.

Ing. Daneš Janík v. r.

jednatel firmy

Ve Slopném dne 2.5.2023